شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ساعت : ۰۹:۵۶
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
21.51%
زیاد
9.78%
متوسط
15.08%
کم
14.8%
خیلی کم
38.83%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟