پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
ساعت : ۰۴:۱۶
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
11.11%
زیاد
4.44%
متوسط
20%
کم
20%
خیلی کم
44.44%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟