چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت : ۲۱:۲۷
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
21.23%
زیاد
9.54%
متوسط
14.77%
کم
15.38%
خیلی کم
39.08%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟