جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت : ۰۲:۰۲
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
22.85%
زیاد
8.98%
متوسط
13.67%
کم
14.26%
خیلی کم
40.23%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟