دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
ساعت : ۲۱:۰۷
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
20.77%
زیاد
9.58%
متوسط
15.02%
کم
15.97%
خیلی کم
38.66%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟