پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
ساعت : ۱۶:۰۴
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
17.04%
زیاد
9.87%
متوسط
16.59%
کم
17.94%
خیلی کم
38.57%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟