شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۶
ساعت : ۱۳:۰۴
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
10.64%
زیاد
6.38%
متوسط
21.28%
کم
22.34%
خیلی کم
39.36%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟